AALBERTS NV

1.65% €48.18

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 1.55 1.38 1.26 1.32 1.24
Materiële vaste activa 1.16 1.06 986 874 818
Financiële vaste activa
Vaste activa 2.73 2.46 2.26 2.38 2.07
Voorraden 911 688 555 626 614
Debiteuren 381 337 324 339 343
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 79 72 56 59 54
Vlottende activa 1.48 1.20 992 1.08 1.08
Totaal activa 4.21 3.65 3.25 3.47 3.15

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 2.32 2.14 1.77 1.81 1.65
Preferent kapitaal -30 -84 1.36 1.19
Aandeel van derden 44 40 32 28 24
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 852 526 588 793 674
Crediteuren 470 450 283 306 311
Bank 257 234 265 231 180
Overige korte schulden 224 223 284 265 267
Kortlopende schulden 996 946 861 835 798
Totaal passiva 4.21 3.65 3.25 3.47 3.15

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 3.29 3.16 2.61 2.84 2.76
Externe kosten 1.75 1.61 1.42 1.49 1.31
Personeelskosten 907 837 809 856 817
Bruto marge 634 706 379 416 456
Afschrijvingen 188 200 192 96 133
Bedrijfsresultaat 445 506 187 320 323
Financiële baten 0 0 0 1
Financiële lasten 15 18 23 17
Overige baten/lasten -476 -298 -421 -435 -275
Resultaat deelnemingen
Resultaat voor belastingen 425 493 165 298 306
Belastingen 102 125 40 68 66
Buitengewoon resultaat 0 0
Aandeel derden -5 -8 -8 -4 -3
Netto winst 317 360 117 226 238
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 247 292 378 378 322
Kasstroom investeringsactiviteiten -312 -47 -123 -264 -246
Kasstroom financieringsactiviteiten 23 -266 -262 -124 -49
Kasstroom algemeen -42 -22 -7 -10 27

Scroll naar boven