Advanced Metallurgical Group

-3.25% €22.64

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 41 45 43 42 35
Materiële vaste activa 798 694 552 430 328
Financiële vaste activa 29 30 28 24 29
Vaste activa 953 915 900 878 439
Voorraden 277 218 152 204 317
Debiteuren 108 85 119 139
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 347 346 207 226 382
Vlottende activa 920 785 539 594 882
Totaal activa 1.87 1.70 1.44 1.47 1.32

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 491 268 115 161 320
Preferent kapitaal -45 -96 -111 -116 -104
Aandeel van derden 27 26 26 24 24
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 898 939 955 933 556
Crediteuren 240 253 165 157 231
Bank 26 45 36 38 33
Overige korte schulden 88 104 104 84 87
Kortlopende schulden 457 466 343 354 421
Totaal passiva 1.87 1.70 1.44 1.47 1.32

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 1.70 1.21 937 1.19 1.31
Externe kosten 1.25 1.01 829 1.07 1.00
Personeelskosten 295 240 199 230 242
Bruto marge 352 101 35 16 196
Afschrijvingen 45 44 44 42 33
Bedrijfsresultaat 307 57 -9 -26 163
Financiële baten 9 2 5 5 4
Financiële lasten 40 36 26 33 27
Overige baten/lasten 46 -12 -4 -1 -8
Resultaat deelnemingen -1 -1 -1 0 0
Resultaat voor belastingen 275 22 -31 -54 140
Belastingen 84 9 11 -5 45
Buitengewoon resultaat 0
Aandeel derden -3 0 1 0 0
Netto winst 188 14 -42 -48 95
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 168 91 20 47 97
Kasstroom investeringsactiviteiten -103 -63 -38 -410 -71
Kasstroom financieringsactiviteiten -49 111 -9 209 183
Kasstroom algemeen 15 139 -27 -155 209

Scroll naar boven