Alfen N.V.

-1.83% €41.94

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 24 18 14 11 9
Materiële vaste activa 34 25 24 16 7
Financiële vaste activa
Vaste activa 59 43 38 28 17
Voorraden 132 42 20 14 10
Debiteuren 47 24 24 19
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 23 47 52 0 1
Vlottende activa 262 151 109 49 40
Totaal activa 321 194 147 77 56

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 151 96 74 13 7
Preferent kapitaal 53 21 12 6 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 19 18 18 15 9
Crediteuren 136 48 27 27 22
Bank 6 5 5 7 10
Overige korte schulden 23 19 14 8
Kortlopende schulden 152 80 54 49 41
Totaal passiva 321 194 147 77 56

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 440 250 189 143 102
Externe kosten 308 173 131 102 80
Personeelskosten 54 40 34 27 19
Bruto marge 78 36 24 14 2
Afschrijvingen 11 9 6 5 2
Bedrijfsresultaat 68 28 17 9 0
Financiële baten 0 0 0 0 0
Financiële lasten 1 1 1 1 0
Overige baten/lasten -45 -25 -20 -15 -14
Resultaat deelnemingen
Resultaat voor belastingen 67 27 17 8 0
Belastingen 14 5 5 2 0
Buitengewoon resultaat 0 0 0
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst 53 21 12 6 0
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 0 11 20 14 -2
Kasstroom investeringsactiviteiten -21 -12 -10 -7 -10
Kasstroom financieringsactiviteiten -4 -4 45 -3 -5
Kasstroom algemeen -24 -5 55 4 -17

Scroll naar boven