ASM International NV

3.32% €638.8

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 965 286 221 200 161
Materiële vaste activa 344 284 237 165 149
Financiële vaste activa 692 849 743 778 790
Vaste activa 2.08 1.49 1.28 1.23 1.17
Voorraden 538 212 162 173 172
Debiteuren 581 447 280 200 173
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 419 492 435 498 286
Vlottende activa 1.67 1.22 951 945 681
Totaal activa 3.75 2.71 2.23 2.17 1.85

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 2.75 2.24 1.85 1.82 1.64
Preferent kapitaal 129 26 127 100
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 221 62 35 36 12
Crediteuren 244 175 125 120 81
Bank 8 6 0 0
Overige korte schulden 34 127 91 166 107
Kortlopende schulden 780 408 340 321 194
Totaal passiva 3.75 2.71 2.23 2.17 1.85

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 2.41 1.73 1.33 1.28 818
Externe kosten 1.27 902 705 645 484
Personeelskosten 471 322 256 228 189
Bruto marge 755 587 416 461 229
Afschrijvingen 122 96 89 78 55
Bedrijfsresultaat 632 491 327 383 174
Financiële baten 2 0 0 2 1
Financiële lasten 4 2 2 2 2
Overige baten/lasten 4
Resultaat deelnemingen -151 74 32 4 48
Resultaat voor belastingen 505 597 334 383 173
Belastingen 116 103 49 54 15
Buitengewoon resultaat 0 0 0 0
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst 389 495 285 329 157
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 541 381 264 489 137
Kasstroom investeringsactiviteiten -475 -114 -144 -79 -85
Kasstroom financieringsactiviteiten -133 -240 -170 -206 -603
Kasstroom algemeen -66 26 -50 204 -551

Scroll naar boven