ASR Nederland NV

1.62% €48.29

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 6.73 6.36 5.31 6.09 5.48
Preferent kapitaal -86 406 -116 915 952
Aandeel van derden 27 1.02 1.00 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Crediteuren
Bank
Overige korte schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 65.54 75.04 77.15 69.72 59.01

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 144 56 81 91 32
Externe kosten 189 212 315
Personeelskosten
Bruto marge 43 26
Afschrijvingen 43 26
Bedrijfsresultaat
Financiële baten
Financiële lasten 447 362 331
Overige baten/lasten -45 -156 -234 91 32
Resultaat deelnemingen -3 9 4 5 -7
Resultaat voor belastingen 929 1.21 831 1.21 904
Belastingen 204 270 172 240 211
Buitengewoon resultaat 0 0 -2 1 -36
Aandeel derden 8 3 1 -60 -46
Netto winst 685 894 609 912 610
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten -974 198 354 -756 740
Kasstroom investeringsactiviteiten -199 -463 -47 -456 -89
Kasstroom financieringsactiviteiten 1.11 -292 -399 149 -382
Kasstroom algemeen -61 -557 -92 -1.06 269

Scroll naar boven