Avantium

0.72% €2.81

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 2 2 1 1 1
Materiële vaste activa 70 33 34 28 15
Financiële vaste activa 0 4
Vaste activa 88 35 35 38 20
Voorraden 2 1 1 1 1
Debiteuren 1 1 3 5
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 65 35 27 45 83
Vlottende activa 74 43 35 58 94
Totaal activa 162 78 70 97 114

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 81 50 46 68 91
Preferent kapitaal 13 12 10 10 9
Aandeel van derden 10 0 0 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 37 9 8 9 0
Crediteuren 32 5 2 4 3
Bank 2 2 2 2 0
Overige korte schulden 0 12 12 14 20
Kortlopende schulden 34 19 16 19 23
Totaal passiva 162 78 70 97 114

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 25 18 19 14 11
Externe kosten 20 14 14 5 17
Personeelskosten 23 19 19 20 10
Bruto marge -18 -16 -15 -17 -67
Afschrijvingen 9 8 8 6 2
Bedrijfsresultaat -26 -24 -23 -23 -68
Financiële baten 0 0 0 0 0
Financiële lasten 2 0 0 0 0
Overige baten/lasten -16 -5 -12 -2 -14
Resultaat deelnemingen 0 0 -44
Resultaat voor belastingen -32 -24 -23 -24 -68
Belastingen 0 0 0 0
Buitengewoon resultaat 0 0 0 0
Aandeel derden 2 0 0 0 0
Netto winst -30 -24 -23 -24 -68
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten -1 -13 -13 -23 -9
Kasstroom investeringsactiviteiten -23 -4 -3 -13 -8
Kasstroom financieringsactiviteiten 55 25 -2 -2 0
Kasstroom algemeen 30 8 -19 -38 -17

Scroll naar boven