BE Semiconductor Industries

0.8% €132.65

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 127 114 95 88 83
Materiële vaste activa 51 40 38 42 29
Financiële vaste activa
Vaste activa 198 208 156 147 169
Voorraden 92 94 52 47 60
Debiteuren 148 175 93 81 106
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 672 647 599 408 426
Vlottende activa 937 936 756 550 604
Totaal activa 1.14 1.14 911 697 773

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 629 619 371 299 372
Preferent kapitaal 137 106 64 61 48
Aandeel van derden 0 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 363 337 439 312 300
Crediteuren 41 75 44 30 33
Bank 6 3 3 1 4
Overige korte schulden 75 81 45 48 48
Kortlopende schulden 144 188 101 87 101
Totaal passiva 1.14 1.14 911 697 773

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 723 749 434 356 525
Externe kosten 280 302 175 157 227
Personeelskosten 137 125 106 104 110
Bruto marge 317 335 169 112 188
Afschrijvingen 23 18 19 20 15
Bedrijfsresultaat 294 318 150 92 173
Financiële baten 2 0 0 0 0
Financiële lasten 20 11 12 10 10
Overige baten/lasten
Resultaat deelnemingen
Resultaat voor belastingen 275 304 138 78 155
Belastingen 35 21 5 3 19
Buitengewoon resultaat 0 0 0
Aandeel derden 0 0 0 0
Netto winst 241 282 132 81 136
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 272 278 162 120 184
Kasstroom investeringsactiviteiten 16 -25 -115 34 -198
Kasstroom financieringsactiviteiten -248 -182 52 -173 -219
Kasstroom algemeen 41 71 98 -19 -232

Scroll naar boven