Brunel International

0.18% €11.1

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 66 60 17 20 22
Materiële vaste activa 56 50 45 8 7
Financiële vaste activa 1 0 0
Vaste activa 153 137 79 89 43
Voorraden
Debiteuren 303 174 131 174 161
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 88 99 150 85 106
Vlottende activa 394 365 347 349 352
Totaal activa 547 502 426 437 396

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 305 288 273 278 283
Preferent kapitaal 29 35 9 187 175
Aandeel van derden 13 14 2 -4 1
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 74 48 32 33 6
Crediteuren 15 17 17
Bank 13 12 11 15 0
Overige korte schulden 131 125 78 94 88
Kortlopende schulden 156 152 120 131 106
Totaal passiva 547 502 426 437 396

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 1.18 900 893 1.04 915
Externe kosten 41 34 37 45 57
Personeelskosten 1.06 799 806 955 816
Bruto marge 82 66 50 40 40
Afschrijvingen 21 18 21 24 7
Bedrijfsresultaat 61 48 29 17 33
Financiële baten 1 1 1 1 1
Financiële lasten 1 1 0 1 1
Overige baten/lasten -41 -34 -37 -45 -57
Resultaat deelnemingen -10 0 -1
Resultaat voor belastingen 48 47 29 16 32
Belastingen 17 14 11 16 11
Buitengewoon resultaat 0 0
Aandeel derden -1 -2 -2 4 -1
Netto winst 29 31 16 4 21
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 26 17 93 20 -6
Kasstroom investeringsactiviteiten -21 -35 -7 -6 -7
Kasstroom financieringsactiviteiten -21 -32 -17 -30 -6
Kasstroom algemeen -16 -50 68 -16 -19

Scroll naar boven