BS Group SA

2.82% €5.46

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 128 119 123 135 122
Materiële vaste activa 128 99 103 39 31
Financiële vaste activa 3 3 3 3 2
Vaste activa 264 224 231 252 157
Voorraden 417 382 308 376 378
Debiteuren 176 195 196 201 206
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 39 13 39 51 27
Vlottende activa 672 633 576 662 639
Totaal activa 936 858 807 915 797

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 282 264 256 243 234
Preferent kapitaal 0 -4 1 -1
Aandeel van derden 25 39 51 49 39
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 313 292 162 173 93
Crediteuren 138 107 102 105 70
Bank 118 71 188 302 284
Overige korte schulden 47 76 39 26 51
Kortlopende schulden 316 263 338 450 431
Totaal passiva 936 858 807 915 797

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 2.15 1.87 1.86 1.98 1.75
Externe kosten 1.88 1.58 1.61 1.75 1.55
Personeelskosten 147 118 116 111 86
Bruto marge 91 116 90 105 109
Afschrijvingen 33 41 32 17 11
Bedrijfsresultaat 58 75 58 88 98
Financiële baten
Financiële lasten 10 5 7
Overige baten/lasten -33 -47 -47
Resultaat deelnemingen 0 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 48 72 51 78 91
Belastingen 12 17 11 17 19
Buitengewoon resultaat 0 0 0
Aandeel derden -10 -16 -19 -13 -11
Netto winst 26 38 22 47 60
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 99 15 147 115 4
Kasstroom investeringsactiviteiten -78 -24 -15 -34 -101
Kasstroom financieringsactiviteiten 5 -17 -144 -57 107
Kasstroom algemeen 26 -26 -12 24 10

Scroll naar boven