CM.COM

0.6% €6.7

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 99 80 61 28 0
Materiële vaste activa 39 21 14 12 0
Financiële vaste activa 2 2 0
Vaste activa 143 106 77 43 0
Voorraden 1 0 0
Debiteuren 46 15 8 0
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 83 122 53 11 55
Vlottende activa 142 172 86 30 55
Totaal activa 285 278 164 74 55

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 54 98 101 6 55
Preferent kapitaal 8 7 0 0 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 116 102 10 10 0
Crediteuren 103 14 6 20 0
Bank 7 4 2 23 0
Overige korte schulden 5 48 35 15 0
Kortlopende schulden 116 78 52 58 0
Totaal passiva 285 278 164 74 55

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 283 237 142 96 0
Externe kosten 255 200 120 79 0
Personeelskosten 55 41 23 13
Bruto marge -27 -4 -1 4 0
Afschrijvingen 18 16 8 5
Bedrijfsresultaat -45 -19 -10 -1 0
Financiële baten 5 0 0 0
Financiële lasten 5 2 4 1
Overige baten/lasten -43 -26 -12 -7 0
Resultaat deelnemingen 0 0
Resultaat voor belastingen -45 -21 -13 -2 0
Belastingen 0 4 0 0 0
Buitengewoon resultaat 0 0 0
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst -45 -17 -13 -2 0
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten -2 3 -20 12
Kasstroom investeringsactiviteiten -25 -26 -21 -6
Kasstroom financieringsactiviteiten -14 92 81 -6
Kasstroom algemeen -41 69 40 1

Scroll naar boven