Corbion

-1.18% €21.76

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 164 158 166 173 139
Materiële vaste activa 730 533 407 368 369
Financiële vaste activa 28 23 15 84 81
Vaste activa 1.05 837 689 719 616
Voorraden 331 230 165 163 153
Debiteuren 211 163 124 124 120
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 58 42 52 46 47
Vlottende activa 654 505 385 373 350
Totaal activa 1.71 1.34 1.07 1.09 966

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 626 554 516 529 520
Preferent kapitaal 54 42 92 71
Aandeel van derden 0 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 487 466 325 214 186
Crediteuren 148 128 99 94 88
Bank 322 85 51 180 116
Overige korte schulden 120 107 74 69 53
Kortlopende schulden 593 321 234 348 260
Totaal passiva 1.71 1.34 1.07 1.09 966

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 1.46 1.11 1.00 976 897
Externe kosten 1.13 805 717 765 640
Personeelskosten 152
Bruto marge 187 146 166 121 125
Afschrijvingen 76 64 62 62 42
Bedrijfsresultaat 111 82 104 59 83
Financiële baten 14 2 3 4 4
Financiële lasten 19 12 13 18 17
Overige baten/lasten 35 14 -23 -1
Resultaat deelnemingen 11 19 5 -2 -5
Resultaat voor belastingen 116 87 88 45 70
Belastingen 26 8 15 19 16
Buitengewoon resultaat 0 0 0 0
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst 90 78 73 26 54
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 39 22 109 114 100
Kasstroom investeringsactiviteiten -199 -119 -77 -105 -88
Kasstroom financieringsactiviteiten 174 86 -24 -12 -4
Kasstroom algemeen 14 -11 8 -2 8

Scroll naar boven