CTP

1.21% €16.7

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020
Immateriële vaste activa 3 2 2
Materiële vaste activa 169 111 99
Financiële vaste activa 11.32 8.35 5.77
Vaste activa 11.58 8.63 5.94
Voorraden
Debiteuren 236 36 24
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 661 893 419
Vlottende activa 948 1.05 503
Totaal activa 12.53 9.69 6.45

Passiva

2022 2021 2020
Gewoon kapitaal 5.29 4.11 2.26
Preferent kapitaal 42 30 26
Aandeel van derden 0 1
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 6.45 5.29 3.82
Crediteuren 321 237 169
Bank 442 34 160
Overige korte schulden 13 10
Kortlopende schulden 792 290 358
Totaal passiva 12.53 9.69 6.45

Income Statement

2022 2021 2020
Omzet 599 418 377
Externe kosten 184 101 104
Personeelskosten 44 32 23
Bruto marge 1.09 1.39 402
Afschrijvingen 11 8 10
Bedrijfsresultaat 1.08 1.38 392
Financiële baten 4 2 1
Financiële lasten 85 71 69
Overige baten/lasten -50 -17 -30
Resultaat deelnemingen
Resultaat voor belastingen 987 1.28 290
Belastingen 191 251 38
Buitengewoon resultaat
Aandeel derden -2 0 0
Netto winst 795 1.03 252
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020
Kasstroom operationele activiteiten 300 139 185
Kasstroom investeringsactiviteiten -1.36 -1.44 -469
Kasstroom financieringsactiviteiten 837 1.77 641
Kasstroom algemeen -227 472 357

Scroll naar boven