DSM-Firmenich AG

2.51% €108.05

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020
Immateriële vaste activa 5.15 5.31 4.46
Materiële vaste activa 3.58 3.96 3.77
Financiële vaste activa 61 64 93
Vaste activa 9.28 9.88 8.94
Voorraden 2.34 2.30 1.88
Debiteuren 1.51 1.60 1.39
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 2.75 2.05 914
Vlottende activa 8.13 6.13 5.42
Totaal activa 17.40 16.01 14.36

Passiva

2022 2021 2020
Gewoon kapitaal 10.74 9.32 7.40
Preferent kapitaal 156 -243
Aandeel van derden 102 79 88
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 3.98 4.18 4.61
Crediteuren 1.42 1.57 1.22
Bank 86 104 107
Overige korte schulden 1.01 679 886
Kortlopende schulden 2.58 2.43 2.26
Totaal passiva 17.40 16.01 14.36

Income Statement

2022 2021 2020
Omzet 8.50 9.30 8.21
Externe kosten 5.75 6.17 5.53
Personeelskosten 1.66 1.81 1.68
Bruto marge 1.33 1.70 1.37
Afschrijvingen 652 681 706
Bedrijfsresultaat 682 1.02 662
Financiële baten 71 3 44
Financiële lasten 159 94 111
Overige baten/lasten 56 -33 -98
Resultaat deelnemingen 5 342 -32
Resultaat voor belastingen -641 666 512
Belastingen 124 168 106
Buitengewoon resultaat 1.24 591 51
Aandeel derden -15 -4 -2
Netto winst 1.70 1.67 499
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020
Kasstroom operationele activiteiten 965 1.43 1.49
Kasstroom investeringsactiviteiten 876 208 -1.48
Kasstroom financieringsactiviteiten -645 -984 83
Kasstroom algemeen 1.20 651 95

Scroll naar boven