EBUSCO HOLDING

2.06% €3.17

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021
Immateriële vaste activa 48 46
Materiële vaste activa 18 15
Financiële vaste activa 1
Vaste activa 83 69
Voorraden 47 22
Debiteuren 26 17
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 95 208
Vlottende activa 238 264
Totaal activa 321 333

Passiva

2022 2021
Gewoon kapitaal 274 304
Preferent kapitaal 16 9
Aandeel van derden -1 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 6 8
Crediteuren 21 11
Bank 2 1
Overige korte schulden 18 9
Kortlopende schulden 41 21
Totaal passiva 321 333

Income Statement

2022 2021
Omzet 112 24
Externe kosten 111 35
Personeelskosten 36 23
Bruto marge -35 -34
Afschrijvingen 6 5
Bedrijfsresultaat -40 -40
Financiële baten
Financiële lasten 1 4
Overige baten/lasten -15 -12
Resultaat deelnemingen 0 7
Resultaat voor belastingen -42 -36
Belastingen 10 10
Buitengewoon resultaat
Aandeel derden 0 0
Netto winst -32 -26
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021
Kasstroom operationele activiteiten -99 -19
Kasstroom investeringsactiviteiten -9 -27
Kasstroom financieringsactiviteiten -5 228
Kasstroom algemeen -113 181

Scroll naar boven