Eurocommercial Properties

1.57% €22.65

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa 4 3 5
Financiële vaste activa 3.74 3.84 3.90
Vaste activa 3.81 3.86 3.93
Voorraden
Debiteuren 65
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 65 56 60
Vlottende activa 133 170 154
Totaal activa 3.94 4.03 4.09

Passiva

2022 2021 2020
Gewoon kapitaal 2.04 1.96 1.89
Preferent kapitaal 1.25 1.06 1.01
Aandeel van derden 67 62 60
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 1.53 1.68 1.83
Crediteuren 94
Bank 196 217 205
Overige korte schulden 96 109
Kortlopende schulden 301 323 314
Totaal passiva 3.94 4.03 4.09

Income Statement

2022 2021 2020
Omzet 246 241 352
Externe kosten 81 83 110
Personeelskosten
Bruto marge 158 138 77
Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat 158 138 77
Financiële baten 0 0 0
Financiële lasten 40 40 64
Overige baten/lasten 1 3 5
Resultaat deelnemingen 18 6 16
Resultaat voor belastingen 252 133 11
Belastingen 46 27 97
Buitengewoon resultaat 0
Aandeel derden -6 -1 7
Netto winst 201 105 115
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020
Kasstroom operationele activiteiten 108 96 147
Kasstroom investeringsactiviteiten 82 14 147
Kasstroom financieringsactiviteiten -180 -115 -300
Kasstroom algemeen 11 -5 -5

Scroll naar boven