FASTNED

-1.29% €23.0

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 3 3 3 0 0
Materiële vaste activa 146 77 40 31 24
Financiële vaste activa 1 1 1
Vaste activa 152 81 45 36 25
Voorraden 0 0
Debiteuren 9 3 1 1 0
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 150 129 34 20 10
Vlottende activa 163 133 35 22 16
Totaal activa 315 215 80 58 41

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 161 109 -18 -8 3
Preferent kapitaal 1 1 0 0 0
Aandeel van derden 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 123 87 93 63 37
Crediteuren 22 6 1 1 1
Bank 10 12 2 0 0
Overige korte schulden 1 1 1
Kortlopende schulden 32 19 5 2 1
Totaal passiva 315 215 80 58 41

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 36 12 7 6 2
Externe kosten 23 8 4 6 2
Personeelskosten 4 2
Bruto marge -4 -13 -4 -7 -3
Afschrijvingen 10 6 4 2 1
Bedrijfsresultaat -14 -18 -8 -9 -5
Financiële baten 0 0 0 0 0
Financiële lasten 7 6 4 3 2
Overige baten/lasten -8 -4 -3 -4 -1
Resultaat deelnemingen
Resultaat voor belastingen -22 -25 -12 -12 -6
Belastingen 0 0 0 0 0
Buitengewoon resultaat 0 0
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst -22 -25 -12 -12 -6
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten -11 -10 -7 -7 -11
Kasstroom investeringsactiviteiten -67 -37 -8 -9 -10
Kasstroom financieringsactiviteiten 100 141 30 26 15
Kasstroom algemeen 21 95 14 9 -6

Scroll naar boven