Flow Traders

-0.66% €19.59

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa

Passiva

2022 2021 2020
Gewoon kapitaal 606 508 590
Preferent kapitaal 84 67 51
Aandeel van derden
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Crediteuren
Bank
Overige korte schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 11.11 10.82 8.45

Income Statement

2022 2021 2020
Omzet
Externe kosten
Personeelskosten 177 157 276
Bruto marge 17 15 14
Afschrijvingen 17 15 14
Bedrijfsresultaat
Financiële baten
Financiële lasten
Overige baten/lasten
Resultaat deelnemingen -1 1 0
Resultaat voor belastingen 162 145 572
Belastingen 35 30 107
Buitengewoon resultaat 0 0
Aandeel derden 0 0 0
Netto winst 127 115 465
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020
Kasstroom operationele activiteiten 94 245 271
Kasstroom investeringsactiviteiten -20 -14 -9
Kasstroom financieringsactiviteiten -71 -235 -259
Kasstroom algemeen 3 -4 3

Scroll naar boven