Galapagos NV

1.82% €26.9

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 216 60 68 4
Materiële vaste activa 154 138 103 23
Financiële vaste activa 1
Vaste activa 498 331 348 111
Voorraden 53 21 0
Debiteuren 111 148 19
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 4.09 4.70 5.16 5.78 1.29
Vlottende activa 4.24 4.86 5.37 1.33
Totaal activa 4.73 5.19 5.72 6.07 1.44

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 2.53 2.64 2.67 2.88 1.21
Preferent kapitaal -6 -12 -14 2.53 -60
Aandeel van derden 0 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 1.69 1.98 2.41 5
Crediteuren 149 137 172 68
Bank 7 7 6 0
Overige korte schulden 0 12 151
Kortlopende schulden 523 566 635 220
Totaal passiva 4.73 5.19 5.72 6.07 1.44

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 552 539 530 896 318
Externe kosten 12 2
Personeelskosten 347 296 263 103
Bruto marge -202 -131 -160 -29
Afschrijvingen 66 35 19 5
Bedrijfsresultaat -268 -166 -179 -34
Financiële baten 19 3 10 5
Financiële lasten 18 12 9 1
Overige baten/lasten 47 54 52 51 29
Resultaat deelnemingen
Resultaat voor belastingen -215 -145 -315 150 -29
Belastingen 3 2 1 0 0
Buitengewoon resultaat 0 22 6
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst -218 -103 -305 150 -29
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten -501 -504 -427 3.21 -142
Kasstroom investeringsactiviteiten -1.25 541 757 -3.77 -16
Kasstroom financieringsactiviteiten -1 -4 22 1.34 288
Kasstroom algemeen -1.75 34 352 780 130

Scroll naar boven