JDE PEET’S

4.86% €21.56

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 17.08 16.90 16.82 17.29 17.29
Materiële vaste activa 1.74 1.68 1.60 1.74 1.45
Financiële vaste activa
Vaste activa 19.40 19.31 18.92 19.50 19.25
Voorraden 1.36 872 732 710 697
Debiteuren 828 484 435 761 778
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 967 662 414 811 762
Vlottende activa 3.22 2.31 1.82 2.32 2.36
Totaal activa 22.63 21.62 20.74 21.82 21.62

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 11.05 11.02 10.20 6.44 7.88
Preferent kapitaal -313 -340 -694 -220 -257
Aandeel van derden 80 138 129 2.98 2.84
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 6.45 6.47 7.07 8.78 7.42
Crediteuren 4.70 2.83 2.27 2.97 2.84
Bank 79 91 75 93 344
Overige korte schulden 178 959 818 177 0
Kortlopende schulden 5.05 3.99 3.33 3.62 3.47
Totaal passiva 22.63 21.62 20.74 21.82 21.62

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 8.15 7.00 6.65 6.95 6.66
Externe kosten 5.15 4.03 3.82 3.94 3.81
Personeelskosten 1.24 1.14 1.14
Bruto marge 1.37 1.50 1.38 1.04 909
Afschrijvingen 417 394 450
Bedrijfsresultaat 949 1.11 933 1.04 909
Financiële baten 68 29 43 101 84
Financiële lasten 1 141 180 302 278
Overige baten/lasten
Resultaat deelnemingen -1 0 -1 0
Resultaat voor belastingen 1.02 982 687 841 715
Belastingen 257 220 320 256 52
Buitengewoon resultaat 0 0 0
Aandeel derden 10 3 -59 -161 -190
Netto winst 771 762 308 424 473
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 1.61 1.62 1.13 1.46 1.31
Kasstroom investeringsactiviteiten -293 -293 -230 -445 -690
Kasstroom financieringsactiviteiten -1.02 -1.11 -1.22 -994 -692
Kasstroom algemeen 293 223 -323 20 -69

Scroll naar boven