Just Eat Takeaway.com NV

0.66% €14.48

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 9.14 13.81 7.82 1.47 255
Materiële vaste activa 533 539 124 36 7
Financiële vaste activa 1.52 1.57 7 2
Vaste activa 9.74 15.92 9.53 1.52 292
Voorraden 37 33 14 4 4
Debiteuren 433 261 153 39 9
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 2.02 1.32 529 50 90
Vlottende activa 2.65 1.85 822 137 126
Totaal activa 12.39 17.78 10.36 1.66 417

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 7.90 13.05 8.50 1.13 139
Preferent kapitaal 759 76 40 5
Aandeel van derden -8 -8 5 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 3.08 3.46 1.09 283 28
Crediteuren 1.18 484 286 7 6
Bank 68 96 30 30 150
Overige korte schulden 91 661 406 164 87
Kortlopende schulden 1.41 1.28 759 243 251
Totaal passiva 12.39 17.78 10.36 1.66 417

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 5.56 4.50 2.04 416 232
Externe kosten 4.55 4.10 1.51 344 215
Personeelskosten 1.26 890 464
Bruto marge -245 -496 65 -78 -34
Afschrijvingen 5.17 443 172
Bedrijfsresultaat -5.41 -939 -107 -78 -34
Financiële baten 38 23 3
Financiële lasten 85 76 29
Overige baten/lasten -4.55 -4.10 -1.51 -233 -171
Resultaat deelnemingen -35 -62 -16 6 0
Resultaat voor belastingen -5.77 -1.05 -147 -88 -35
Belastingen 101 8 4 27 21
Buitengewoon resultaat 0
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst -5.67 -1.04 -151 -115 -14
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten -166 -423 177 -64 -3
Kasstroom investeringsactiviteiten 1.21 -106 15 -497 -148
Kasstroom financieringsactiviteiten -365 1.31 292 520 150
Kasstroom algemeen 683 783 484 -41 0

Scroll naar boven