Nedap N.V.

1.59% €64.0

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 3 2 2 3 2
Materiële vaste activa 41 39 38 39 35
Financiële vaste activa 0 5
Vaste activa 45 43 41 42 43
Voorraden 28 23 23 29 38
Debiteuren 27 23 24 25
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 17 30 26 19 2
Vlottende activa 90 89 78 78 72
Totaal activa 135 132 119 121 115

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 81 80 73 74 65
Preferent kapitaal 18 73 73 64
Aandeel van derden 0 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 17 17 17 18 16
Crediteuren 32 13 11 12 13
Bank 1 1 1 1 5
Overige korte schulden 1 17 14 16 15
Kortlopende schulden 37 34 28 29 35
Totaal passiva 135 132 119 121 115

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 231 207 190 192 191
Externe kosten 108 90 86 181 200
Personeelskosten 92 83 74 73 67
Bruto marge 33 33 27 36 28
Afschrijvingen 10 10 9 8 7
Bedrijfsresultaat 24 23 17 28 20
Financiële baten 0 0 0 0 0
Financiële lasten 0 0 0 0 0
Overige baten/lasten -29 -23 -24 -22 -25
Resultaat deelnemingen 10 1
Resultaat voor belastingen 23 23 17 28 20
Belastingen 5 4 3 3 3
Buitengewoon resultaat 0 0 0 0 0
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst 19 18 14 24 17
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 18 28 30 30 18
Kasstroom investeringsactiviteiten -11 -10 -8 7 -6
Kasstroom financieringsactiviteiten -19 -15 -15 -15 -15
Kasstroom algemeen -12 4 7 21 -2

Scroll naar boven