Nationale-Nederlanden

0.77% €45.52

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 17.77 32.89 36.73 30.77 22.85
Preferent kapitaal 20.27 24.12 18.16 10.24
Aandeel van derden 63 2.03 2.04 260 234
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Crediteuren
Bank
Overige korte schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 217.11 251.59 263.74 248.60 224.25

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 942 142 174
Externe kosten 33 875 991
Personeelskosten 1.53 1.43 1.62 1.56 1.52
Bruto marge 146 195
Afschrijvingen 146 195
Bedrijfsresultaat
Financiële baten
Financiële lasten 612 521 511
Overige baten/lasten 909 -733 -817
Resultaat deelnemingen 284 899 219 619 500
Resultaat voor belastingen -527 3.70 2.35 2.43 1.66
Belastingen 85 669 423 444 524
Buitengewoon resultaat 1.09 135 0 0
Aandeel derden -4 -20 -22 -23 -16
Netto winst 1.56 3.28 1.90 1.96 1.12
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten -8.18 -2.59 7.00 2.75 -2.49
Kasstroom investeringsactiviteiten 6.08 -1.83 550 -5.92 3.01
Kasstroom financieringsactiviteiten 1.76 -741 -1.50 679 -1.13
Kasstroom algemeen -343 -5.16 6.05 -2.49 -611

Scroll naar boven