Pharming Group

-2.07% €0.85

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 75 84 77 71 52
Materiële vaste activa 39 33 18 15 8
Financiële vaste activa 10 9 6 6
Vaste activa 148 148 126 122 99
Voorraden 42 27 17 14 17
Debiteuren 28
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 208 192 168 66 80
Vlottende activa 278 249 214 107 115
Totaal activa 426 397 341 228 215

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 205 193 149 105 62
Preferent kapitaal -265 3 4 4 2
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 161 158 129 22 70
Crediteuren 54 42 39 36 29
Bank 5 4 3 48 36
Overige korte schulden 21 18 19
Kortlopende schulden 60 47 63 102 83
Totaal passiva 426 397 341 228 215

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 220 201 187 169 136
Externe kosten 18 21 21 21 22
Personeelskosten 68 61 45 36 30
Bruto marge 31 33 74 66 45
Afschrijvingen 13 20 7 5 7
Bedrijfsresultaat 18 14 67 61 38
Financiële baten 0 1 1 0
Financiële lasten 6 5 12 14
Overige baten/lasten 15 3 2 0 1
Resultaat deelnemingen -1 1 0 0
Resultaat voor belastingen 15 23 39 47 1
Belastingen 1 7 6 10 24
Buitengewoon resultaat 0 0 0 0
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst 14 16 33 36 25
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 22 38 74 67 40
Kasstroom investeringsactiviteiten 5 -21 -14 -25 -4
Kasstroom financieringsactiviteiten -5 -28 53 -56 -18
Kasstroom algemeen 23 -11 113 -14 19

Scroll naar boven