RELX PLC

0.65% €40.32

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 11.91 10.67 10.65 10.28 10.43
Materiële vaste activa 271 292 378 444 461
Financiële vaste activa 127 212 362 251 255
Vaste activa 12.76 11.50 11.87 11.34 11.65
Voorraden 309 253 240 217 212
Debiteuren 1.63 1.66 1.77 1.74
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 334 113 88 138 114
Vlottende activa 3.07 2.36 2.27 2.44 2.35
Totaal activa 15.83 13.86 14.14 13.79 14.00

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 3.78 3.23 2.10 2.17 2.33
Preferent kapitaal 1.72 2.33 1.24 1.27 1.36
Aandeel van derden -22 -8 2 24 30
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 6.89 6.89 7.67 5.65 6.32
Crediteuren 4.02 109 154 173 187
Bank 870 232 847 2.06 1.39
Overige korte schulden 51 541 644 587 581
Kortlopende schulden 5.19 3.75 4.37 5.95 5.32
Totaal passiva 15.83 13.86 14.14 13.79 14.00

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 8.55 7.24 7.11 7.87 7.49
Externe kosten 3.04 2.56 2.49 2.75 2.64
Personeelskosten 2.91 2.55 2.56 2.50 2.35
Bruto marge 2.81 2.67 2.37 2.79 2.62
Afschrijvingen 491 785 843 684 652
Bedrijfsresultaat 2.32 1.88 1.52 2.10 1.96
Financiële baten 4 1 3 5 6
Financiële lasten 205 125 151 301 197
Overige baten/lasten
Resultaat deelnemingen 19 29 15 41 32
Resultaat voor belastingen 2.11 1.80 1.48 1.85 1.72
Belastingen 481 326 275 338 292
Buitengewoon resultaat 0 0 0
Aandeel derden 2 0 16 -4 -6
Netto winst 1.63 1.47 1.22 1.50 1.42
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 2.40 2.02 1.60 2.09 1.99
Kasstroom investeringsactiviteiten -859 -384 -1.17 -733 -1.27
Kasstroom financieringsactiviteiten -1.33 -1.61 -474 -1.33 -713
Kasstroom algemeen 208 26 -51 27 1

Scroll naar boven