Van Lanschot Kempen NV

2.16% €40.25

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 1.38 1.31 1.25 1.21 1.26
Preferent kapitaal 1.09 954 896 856 764
Aandeel van derden
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Crediteuren
Bank
Overige korte schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 17.02 16.31 15.15 14.32 13.98

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet
Externe kosten
Personeelskosten 311 285 249 251 264
Bruto marge 32 29 25 25 14
Afschrijvingen 32 29 25 25 14
Bedrijfsresultaat
Financiële baten
Financiële lasten
Overige baten/lasten
Resultaat deelnemingen 8 69 18 87 31
Resultaat voor belastingen 119 178 54 120 80
Belastingen 35 35 4 21 12
Buitengewoon resultaat 0 13
Aandeel derden 0 0 0 0 -6
Netto winst 77 137 43 93 75
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 231 1.36 1.17 604 599
Kasstroom investeringsactiviteiten -625 474 -217 -524 71
Kasstroom financieringsactiviteiten -188 -336 -169 -118 -1.02
Kasstroom algemeen -582 1.50 788 -37 -353

Scroll naar boven