WDP

4.26% €27.4

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 1 1 1 0 0
Materiële vaste activa 166 165 127 4.13 3.42
Financiële vaste activa 6.82 5.85 4.60 24 19
Vaste activa 6.99 6.03 4.73 4.16 3.44
Voorraden 6 1
Debiteuren 15 15 12 15 10
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 8 9 11 4 2
Vlottende activa 63 81 62 66 39
Totaal activa 7.05 6.11 4.79 4.22 3.48

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 4.27 3.51 2.35 2.10 1.58
Preferent kapitaal 352 2.11 1.24 1.03 749
Aandeel van derden 75 64 50 46 30
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 2.39 2.14 1.94 1.71 1.58
Crediteuren 89 36 34 52 47
Bank 180 307 379 287 221
Overige korte schulden 9 18 14 27 27
Kortlopende schulden 319 388 448 365 295
Totaal passiva 7.05 6.11 4.79 4.22 3.48

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 320 278 243 217 188
Externe kosten 19 11 16 14 11
Personeelskosten 7 5
Bruto marge 127 1.08 400 457 378
Afschrijvingen 8 6
Bedrijfsresultaat 127 1.08 400 450 372
Financiële baten 0 0 0
Financiële lasten 42 39 38
Overige baten/lasten -7 -1 -7 -7 -5
Resultaat deelnemingen 39 19 5 3 0
Resultaat voor belastingen 343 1.11 335 410 340
Belastingen 21 121 6 11 6
Buitengewoon resultaat
Aandeel derden -12 -12 -4 -6 -5
Netto winst 352 982 325 394 329
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 351 223 195 152 178
Kasstroom investeringsactiviteiten -733 -353 -391 -446 -289
Kasstroom financieringsactiviteiten 381 128 203 296 112
Kasstroom algemeen -1 -2 8 2 1

Scroll naar boven