Wereldhave

1.47% €13.78

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 0 0 0 1 1
Materiële vaste activa 2 4 5 6 3.28
Financiële vaste activa 2 1.94 2.58 2.91 28
Vaste activa 2.04 1.96 2.60 2.95 3.31
Voorraden
Debiteuren 13 13 24 22 53
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 14 27 67 21 126
Vlottende activa 55 67 140 85 199
Totaal activa 2.10 2.04 2.74 3.04 3.51

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 886 867 1.12 1.32 1.74
Preferent kapitaal -866 -884 -627 -432 -7
Aandeel van derden 238 229 210 231 231
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 759 716 1.03 1.23 1.08
Crediteuren 12 12 15 8 9
Bank 138 142 282 168 339
Overige korte schulden 65 67 70 73 98
Kortlopende schulden 216 226 376 264 458
Totaal passiva 2.10 2.04 2.74 3.04 3.51

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 163 191 220 241 231
Externe kosten 48 66 87 69 66
Personeelskosten
Bruto marge 86 -189 -174 -294 -22
Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat 86 -189 -174 -294 -22
Financiële baten 0 0 0 0 0
Financiële lasten 24 25 29 28 33
Overige baten/lasten -1
Resultaat deelnemingen
Resultaat voor belastingen 76 -215 -196 -324 17
Belastingen 0 1 1 4 0
Buitengewoon resultaat 0 0 0 1 -72
Aandeel derden -19 -13 7 -10 -12
Netto winst 57 -226 -187 -329 -68
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 67 80 97 115 152
Kasstroom investeringsactiviteiten -57 350 39 -70 285
Kasstroom financieringsactiviteiten -22 -471 -91 -150 -324
Kasstroom algemeen -12 -40 46 -105 112

Scroll naar boven