ABN Amro Bank NV

-6.11% €15.67

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 22.81 21.99 20.99 21.47 21.36
Preferent kapitaal 9.39 760 254 568 1.10
Aandeel van derden
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Crediteuren
Bank
Overige korte schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 379.58 399.11 395.62 375.05 381.30

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet
Externe kosten
Personeelskosten 2.46 2.32 2.28 2.25 2.44
Bruto marge 172 194 299 240 173
Afschrijvingen 172 194 299 240 173
Bedrijfsresultaat
Financiële baten
Financiële lasten
Overige baten/lasten
Resultaat deelnemingen 107 23 29 37 43
Resultaat voor belastingen 2.38 1.84 356 2.68 3.09
Belastingen 509 604 401 634 762
Buitengewoon resultaat 0
Aandeel derden 0 -3 0 0 -39
Netto winst 1.87 1.23 -45 2.05 2.25
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten -8.14 9.60 45.31 3.62 2.32
Kasstroom investeringsactiviteiten -239 3.86 -2.48 -3.26 -1.44
Kasstroom financieringsactiviteiten 2.95 -7.38 -9.84 -9.63 2.32
Kasstroom algemeen -5.43 6.08 33.00 -9.27 3.20

Scroll naar boven