AZERION

0.0% €1.72

17:30 – 15/05/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021
Immateriële vaste activa 370 265
Materiële vaste activa 21 18
Financiële vaste activa 0 0
Vaste activa 429 324
Voorraden
Debiteuren
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 51 35
Vlottende activa 209 140
Totaal activa 639 464

Passiva

2022 2021
Gewoon kapitaal 94 -9
Preferent kapitaal 67 56
Aandeel van derden 2 2
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 258 260
Crediteuren 222 141
Bank 13 12
Overige korte schulden 45 55
Kortlopende schulden 285 210
Totaal passiva 639 464

Income Statement

2022 2021
Omzet 454 308
Externe kosten 447 221
Personeelskosten 107 55
Bruto marge -101 33
Afschrijvingen 39 25
Bedrijfsresultaat -139 8
Financiële baten 22 2
Financiële lasten 23 28
Overige baten/lasten -160 -33
Resultaat deelnemingen 0
Resultaat voor belastingen -140 -18
Belastingen 7 2
Buitengewoon resultaat
Aandeel derden -1 0
Netto winst -134 -20
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021
Kasstroom operationele activiteiten 45 24
Kasstroom investeringsactiviteiten -76 -83
Kasstroom financieringsactiviteiten 47 84
Kasstroom algemeen 17 25

Scroll naar boven